عمان به طور داوطلبانه از کمیته مشترک نظارتی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک خارج شده است. ...