داوران قضاوت کننده گروه سوم رقابت های مقدماتی المپیک در قاره آسیا، مشخص شدند ...