رئیس جمهور می گوید که تورم بیش از 20 درصد بوده و حقوق کارگران نیز بیش از 20 درصد افزایش خواهد داشت، کارفرمایان آماده اند تا بر مبنای آخرین نرخ تورم حق ...