مدیریت بازار شکر با افزایش ذخایر به 500 هزار تن ...