این اتومبیل بیرنگ و بدون تصادف و بدون خط وخش میباشد فنی سالم درجه یک مشابه صفر میباشد فول کامل شرکتی میباشد کم کارکرد و کلیه سرویس ها در نمایندگی انجا ...