مصدومیت پارگی رباط صلیبی کاپیتان و هافبک سایپا تأیید شد. ...