حسن‌ عابدی جعفری گفت: ما در حال حاضر دو وزارتخانه داریم که در زمینه کنترل بازار مسئول هستند. یکی وزارت «صمت» و دیگری وزارت «جهاد کشاورزی» اما در این م ...