شرایط سخت را با همدلی، همراهی، تلاش و مدیریت عبور می کنیم ...