بهره مندی فیلمسازانی چون: آقایان علیرضا رئیسیان، محمد علی سجادی، احمد حامد و دیگران از «وام» یا «مشارکت» در پروژه‌های سینمایی، مبتنی بر شیوه‌ها و رویه ...