«درآیندۀ نزدیک،کشور با معضل هویت کودکانی روبه‌رو می‌شود که از ازدواج سفید به دنیا می‌آیند.» ...