منطقه گردشگری جهادآباد نارک در گچساران پاکسازی شد ...