چاک شومر رهبر دموکرات ها در سنای آمریکا به شدت به ترامپ حمله کرده و او را مکار توصیف کرد. ...