تهران- ایرنا- تعدادی از تجار ،بازرگانان و کنفدراسیون تجار هندی به دنبال مخالفت چین با قرار گرفتن 'مسعود اظهر' رئیس گروه تروریستی جیش محمد در ...