مهرداد محمدی وینگر ایرانی آوس در ترکیب اصلی تیمش برابر ویتوریاستوبال حضور دارد. ...