- در چه کسانی بهتر است کاشت مو انجام نشود ؟ در مواردی که شدت ریزش مو به حدی بوده است که تراکم یا سطح مودار باقیمانده در منطقه ی پشت سر را تا حد زیادی ...