فیاضی همچنین گفت: یکی از کارهایی در این مجموعه انجام می‌شود، این است که در چندین مرحله اطلاعات موجود از مردم چک می شود. از سوی دیگر آمار دقیقی در اختی ...