ترانزیت محموله 9 کشتی بزرگ هندی از چابهار به افغانستان ...