گزارش کتبی درخصوص کیفیت نامناسب غذا نرسیده است ...