رئالیست‌ها باورد دارند که در نظام بین‌الملل آنارشیست حاکم است و روابط بین‌الملل نیز یک سیستم خود جوش است بنابراین هر دولتی باید به دنبال منافع خود باش ...