حادثه نیوزیلند هشداری مجدد به جامعه انسانی درباره آثار تروریسم نژادپرستانه است ...