پرتابگر نوجوان ارومیه ای مدال برنز آسیا را بر گردن آویخت ...