الهلال عربستان برای تقویت خط حمله خود مهاجم سوئدی العین امارات را مدنظر دارد. ...