خلیل اللهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از تعیین مدیرعامل کارخانه ماشین سازی تبریز خبر داد. ...