فعال سیاسی اصلاح طلب می گوید:من معتقدم هزینه‌ای که اعتراضات آبان ماه در پی داشت، در طول 41 سال گذشته از لحاظ اقتصادی در نوع خود بی‌نظیر بوده است. ...