قانون جذب از جمله قانون هایی است که در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است. امروزه در مورد قانون جذب تبلیغات زیادی می شود و بسیاری از افراد، موسسات و سازمان ها مردم را به استفاده از ...