اتابک نادری، سیما خضرآبادی و فاطیما درستکار به «مدرسه پینوکیو» پیوستند. ...