مقامات افغان اعلام کردند که کاروان زرهی نیروهای آمریکایی در نزدیکی پایگاه نظامی بگرام هدف حمله انتحاری قرار گرفت. ...