عصر 21 تیر سال 97 جسد خونین یک مرد 35 ساله در خانه اش در پیشوای ورامین پیدا شد. بررسی ها نشان می داد این مرد با فرو رفتن یک جسم نوک تیز در گلویش کشته شده است. ...