شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش محاکمه شد. ...