موسس و سرپرست گروه «کَهت‌مَیان» درباره دلایل ابداع گیتار هشت سیمش می‌گوید: من قطعاتی را روی سیم‌های پایین گیتار می‌نواختم و به این وسیله صدایی با حال و هوای موسیقی ایرانی ایجاد می‌کردم‌، سپس زمانی که ...