در سال‌های اخیر بیشتر تعبیر «مشاغل سبز» را می‌شنویم، اما در عمل شغل‌های سبز در ایران درصد ناچیزی از مشاغل را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که سبز کردن مشاغل یک ضرورت و رویکردی توسعه‌ای است. ...