با وجود اینکه نامنظمی در سیکل ماهانه و یا قاعدگی های دردناک جزو اتفاقات رایج و متداولترین نوع بیماری های زنان بین همه زنان است اما این مسائل به هیچ وجه نباید معمولی و نرمال در نظر گرفته شوند. در حال ح ...