دومین همایش از سلسله همایش های پیش کمپ کارآفرینی اجتماعی با عنوان سالمندان و ظرفیت های سرمایه گذاری و کسب وکار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار می شود. ...