سلامت نیوز: تا چشم کار می کرد آب بود. هیچ نجات بخشی دیده نمی شد. کمکی، وسیله و راهی rlm;که مرد جوان را به زنده ماندن امیدوار کند. ثانیه های دلهره آور به سختی می گذشتند. rlm;شیشه های وانت نیسان آبی اش ...