کارگردان فیلم سینمایی خداحافظ دختر شیرازی درخصوص سناریوی این فیلم گفت: فیلم سینمایی خداحافظ دختر شیر ...