ماشین سازی نیمه اول مسابقه برابر تراکتور را با برتری پشت سر گذاشت. ...