شهر خودرو و سپاهان به تساوی یک - یک رضایت دادند. ...