34 عملیات شاخص توسط رزمندگان استان مرکزی در دفاع مقدس انجام شد ...