دو بانک خصوصی در قالب تأسیس 60 شرکت و برای هر بانک 30 شرکت فقط به قصد اخذ تسهیلات از یکدیگر توانسته‌اند هر کدام مبلغ سه هزار و 500 میلیارد تومان به یکدیگر تسهیلات دهند که در مجموع هفت هزار میلیارد توم ...