پیشکسوت استقلال گفت: یک خطر بسیار بزرگی تیم را تهدید می کند. تیمی که با نام بزرگ استقلال بازی می کند و پس از چند سال نتایج قابل توجهی می گیرد حتما حواشی زیادی سراغش می رود. ...