سند دست اول، کار کرد 74000، فوق العاده تمیز،فنى فوق عالى، بى رنک، بیمه تا 5/98،لاستیک 80%،تمامى سرویس ها تازه انجام دادم اعم از دیسک و صفحه تسمه تایم ...