درون مایه «طلسم» عشق است نه وحشت/ یک پیشنهاد برای آینده ...