هفته گذشته همچون برخی هفته ها پر بود از جملات قصاری که اهالی ورزش به ایراد آن پرداختند. ...