رئیس شورای شهر می‌گوید تعیین مکان برای اعتراضات‌اشتباه است. ...