محمد کاظمیان می‌گوید که بعد از عضویت در کمیته پرش با اسب آسیا به دلیل کسب کرسی برای ایران بسیار خوشحال بوده و سعی دارد مسابقات بین‌المللی جدیدی را در ایران برگزار کند. ...