استاندار نجف: کسانی به دنبال فتنه‌ای بزرگ در نجف بودند ...