روز بد ترامپ؛ استهزا در لندن، استیضاح در واشنگتن ...