ده‌ها پناهجوی دیگر در دریا غرق شدند، این بار در سواحل موریتانی ...