برای خرید واحد 44 متری با عمر 5 ساله در منطقه تهران نو به سرمایه 500 میلیون تومانی نیاز است. ...