توجه به وضعیت کنونی ناتو و نوع همکاری میان کشور‌های عضو این پیمان در شرایط فعلی و همچنین رویکرد دونالد ترامپ در قبال آن، ضعف و عدم هماهنگی میان اعضای آن را نشان می‌دهد. ...